Na temelju članka 39. Statuta Centra za kulturu i obrazovanje Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 4/24) Centar za kulturu i obrazovanje Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 1, objavljuje

 

OGLAS za radno mjesto

VODITELJ OBRAZOVNIH DJELATNOSTI

– na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i pedagoško-psihološko obrazovanje
 2. najmanje četiri godine radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u ustanovama u sustavu odgoja i obrazovanja
 3. poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 4. organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine
 5. vozačka dozvola B kategorije
 6. poznavanje rada na računalu

Na oglas se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13 Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na oglas, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-adresa) te opis radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme prijavitelj je dužan priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. uvjeta ovog natječaja (preslika diplome)
 4. dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, pisana izjava)
 5. elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o radnom iskustvu
 6. dokaz o najmanje četiri godine dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca i dr.)
 7. dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava)

 

Kandidat prijavom na oglas daje svoju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima i ispravama za potrebe provedbe ovog oglasa.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornike.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim traženim prilozima i ispunjavaju uvjete iz oglasa bit će pozvani na razgovor (intervju). Poziv za razgovor bit će upućen putem dostavljenog e-maila kandidata.

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (1,491) i osnovice za izračun plaće u visini od 992,29 eura bruto, uvećan 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Centar za kulturu i obrazovanje zadržava pravo poništiti oglas ili ne izabrati ijednog kandidata bez navođenja razloga poništenja.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, mora se u prijavi na oglas pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu, članak 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19., 84/21.), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), te članak 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19. i 84/21.) uz prijavu na oglas dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. tog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96. 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na oglas dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na oglas dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku  48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.) uz prijavu na oglas dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/civilni_stradalnici.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave kao i osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na ovaj oglas.

Prijava na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 15 (petnaest) dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Centra za kulturu i obrazovanje Pazin (www.ckopazin.hr).

Prijava se predaje u zatvorenoj omotnici neposredno u tajništvo Centra za kulturu i obrazovanje Pazin, u redovnom radnom vremenu, preporučenom poštom na adresu: Centar za kulturu i obrazovanje Pazin, p.p. 36, Šetalište Pazinske gimnazije 1, 52000 Pazin, s naznakom na omotu: »Za oglas za voditelja obrazovnih djelatnosti« ili elektroničkom poštom na: tajnistvo@ckopazin.hr, predmet: Prijava na oglas za voditelja obrazovnih djelatnosti.

Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u zakonskom roku.

Opis poslova nalazi se na mrežnoj stranici Centra za kulturu i obrazovanje Pazin: https://ckopazin.hr/wp-content/uploads/Pravilnik-o-unutarnjem-ustrojstvu-i-nacinu-rada.pdf

Oglas će biti objavljen 12. lipnja 2024. godine i traje do 26. lipnja 2024. godine.

 

KLASA: 112-01/24-01/16

URBROJ: 2163-43-1/1-24-2

Pazin, 12. lipnja 2024.

 

Ravnateljica

Marina Bijonda Brezac

Nadolazeći događaji

Skip to content