Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu i obrazovanje Pazin

Na temelju članka 34. Statuta Centra za kulturu i obrazovanje Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 4/24) Upravno vijeće Centra za kulturu i obrazovanje Pazin, na temelju svoje Odluke od 21. ožujka 2024. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu i obrazovanje Pazin

Za ravnatelja/ravnateljicu Centra za kulturu i obrazovanje može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. državljanstvo Republike Hrvatske
2. završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij iz područja društvenih i humanističkih znanosti te umjetničkih područja
3. najmanje pet (5) godina radnog staža u propisanoj vrsti i stupnju obrazovanja iz točke 2.
4. posjedovanje stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti za upravljanje Centrom
5. protiv koje se ne vodi kazneni postupak, koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela koje propisi o državnim službenicima i namještenicima predviđaju kao zapreku za zapošljavanje ili kao razlog za otkaz ugovora o radu, te zbog drugih razloga utvrđenih zakonom ili sudskom odlukom kojom se zabranjuje obavljanje dužnosti ravnatelja.

Ravnatelj ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja kandidat je dužan u prijavi priložiti četverogodišnji program rada Centra koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Ravnatelja/ravnateljicu se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-adresa) te opis radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme prijavitelj je dužan priložiti:

1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 2. uvjeta ovog natječaja (diploma) – presliku
4. dokaz o ostvarenom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), u skladu s točkom 3. uvjeta – u izvorniku te dodatni dokazi radnog iskustva (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove)
5. uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kandidatkinje nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donesena nepravomoćna presuda, koje ne smije biti starije od 30 dana od dana raspisivanja ovog Javnog natječaja (uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak) – u izvorniku
6. prijedlog četverogodišnjeg programa rada i razvitka Centra za kulturu i obrazovanje Pazin

Isprave koje se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kandidatkinja jedužan/dužna predočiti izvornike.

Kandidati/kandidatkinje koji/koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu, članak 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19., 84/21.), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), te članak 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.).

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se u prijavi na Natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. tog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:https://branitelji.gov.hr/civilni_stradalnici

Prijavom na natječaj svaki kandidat/kandidatkinja daje privolu Centru za kulturu i obrazovanje Pazin za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u ovom Natječaju. Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave kao i osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog Natječaja, ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Natječaj.

Ravnatelja/ravnateljicu Centra za kulturu i obrazovanje Pazin imenuje Gradonačelnica Grada Pazina na temelju provedenog javnog natječaja uz prethodno mišljenje Upravnog vijeća ustanove, a na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

Upravno vijeće će s izabranim kandidatom/kandidatkinjom za ravnatelja/ravnateljicu, nakon donošenja rješenja o imenovanju, sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri (4) godine, u punom radnom vremenu.

Upravno vijeće će s kandidatima obaviti razgovore na kojima će prezentirati program rada i utvrditi ciljeve i motivaciju za rad. O načinu i vremenu razgovora, kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem najranije 5 (pet) dana prije. Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Centra za kulturu i obrazovanje Pazin https://ckopazin.hr/ u odjeljku dokumenti nalazi se dokumentacija (programska i financijska) kojakandidatima/kandidatkinjama može poslužiti u pripremi četverogodišnjeg programa rada.

Prijava na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od trideset (30) dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Ustanove, neposredno u upravu Centra za kulturu i obrazovanje Pazin u redovnom radnom vremenu od 8,00 do 10,00 sati ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Centar za kulturu i obrazovanje Pazin, p.p. 36, Šetalište Pazinske gimnazije 1, 52000 Pazin, s naznakom na omotu: „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvaraj“.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata/kandidatkinja ne bude izabran, javni natječaj će se ponoviti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidatima/kandidatkinjama koji/e nisu imenovani/e na radno mjesto ravnatelja/ravnateljice, priložena dokumentacija će biti vraćena preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu navedenu u prijavi na natječaj.

KLASA: 112-01/24-01/05

URBROJ: 2163-43-2/1-24-2

Pazin, 21. ožujka 2024.​

​​​​​Upravno vijeće Centra za kulturu i obrazovanje​​​​​​Predsjednica Upravnog vijeća

​​​​​Irena Boljunčić

Nadolazeći događaji

ISTRAKON

Skip to content