Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice

Klasa: 112-01/21-01/13

Urbroj: 2163/01-11-21-1 od 15. XI. 2021. (6957)

Na temelju članka 46. Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu (Službene novine Grada Pazina broj 14/95., 3/98., 13/08., 6/09. – pročišćeni tekst, 23/09. i 18/16. – pročišćeni tekst, 46/21.), Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, na temelju svoje Odluke od 15. studenoga 2021. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice (m/ž) Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog usmjerenja

– hrvatsko državljanstvo

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci

– stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Ravnatelja/ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu (dalje: POU) imenuje Gradsko vijeće Grada Pazina na temelju javnog natječaja sukladno odredbama Zakona o ustanovama.

Upravno vijeće POU će s izabranim kandidatom/kandidatkinjom za ravnatelja/ravnateljicu, nakon donošenja rješenja o imenovanju, sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine, u punom radnom vremenu.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje moraju priložiti u izvorniku ili presliku:

– diplomu o stručnoj spremi

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa (e-radna knjižica)

– domovnicu

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od dva mjeseca)

– ovjerenu izjavu da ne postoje zapreke za imenovanje utvrđene člankom 45. Statuta POU (SN 18/16. – pročišćeni tekst)

– prijedlog plana i programa razvoja Učilišta za četverogodišnje razdoblje

– životopis.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

U prijavi se navode osobni podaci kandidata/kandidatkinje (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresa elektroničke pošte). Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati/kandidatkinje su dužni/dužne predočiti izvornike.

Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave kao i osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.).

Kandidati/kandidatkinje koji/koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, članak 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19., 84/21.), članak 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) te članak 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.).

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se u prijavi na natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. tog zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata rata (Narodne novine broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Prijava na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Ustanove, neposredno u u upravu POU u redovnom radnom vremenu od 11 do 13 sati ili poštom, preporučeno na adresu: Pučko otvoreno učilište u Pazinu, p.p. 36, Šetalište Pazinske gimnazije 1, 52000 Pazin, s naznakom na omotu: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvaraj«.

O rezultatima imenovanja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijavom na javni natječaj, kandidati/kandidatkinje daju suglasnost Pučkom otvorenom učilištu da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka.

Pučko otvoreno učilište u Pazinu

Skip to content