Objavljen Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu

Na temelju članka 46. Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 14/95, 3/98, 13/08, 6/09 – pročišćeni tekst, 23/09, 18/16 – pročišćeni tekst i 21/22.) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, na temelju svoje Odluke od 15. prosinca 2023. godine raspisuje NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu 

Za ravnatelja/ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. državljanstvo Republike Hrvatske
 2. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog usmjerenja
 3. najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci
 4. poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 5. poznavanje rada na računalu
 6. stručne, radne i organizacijske sposobnosti
 7. nepostojanje zapreke iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama.

Ravnatelja/ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu (dalje: POU) imenuje Gradsko vijeće Grada Pazina na temelju Javnog natječaja sukladno odredbama Zakona o ustanovama i na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

Upravno vijeće POU će s izabranim kandidatom/kandidatkinjom za ravnatelja/ravnateljicu, nakon donošenja rješenja o imenovanju, sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri (4) godine, u punom radnom vremenu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-adresa), te opis radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme kandidat/kandidatkinja je dužan/na priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 2. uvjeta ovog natječaja (diploma) – u izvorniku ili ovjerenom presliku
 4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), u skladu s točkom 3. uvjeta – u izvorniku
 5. dokaz o poznavanju engleskog jezika u skladu s točkom 4. uvjeta ovog natječaja (diploma, uvjerenje, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
 6. dokaz o poznavanju rada na računalu u skladu s točkom 5. uvjeta ovog natječaja (diploma, uvjerenje, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
 7. uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kandidatkinje nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donesena nepravomoćna presuda, koja ne smije biti starije od 30 dana od dana raspisivanja ovog Javnog natječaja (uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak) – u izvorniku
 8. prijedlog četverogodišnjeg programa rada i razvitka Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu
 9. izjavu kandidata/kandidatkinje da ne postoji zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama (vlastoručno potpisana izjava)
 10. izjavu kandidata da ne postoje zapreke za imenovanje utvrđene člankom 45. Statuta POU („Službene novine Grada Pazina 18/16 – pročišćeni tekst“) (vlastoručno potpisana izjava)

Isprave koje se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kandidatkinja je dužan/dužna predočiti izvornike.

Kandidati/kandidatkinje koji/koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu, članak 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19., 84/21.), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), te članak 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.).

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se u prijavi na Natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. tog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/civilni_stradalnici

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Prijavom na natječaj svaki kandidat/kandidatkinja daje privolu Pučkom otvorenom učilištu u Pazinu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke, kontakt podatke  i priloge navedene u ovom Natječaju. Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave kao i osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog Natječaja, ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Natječaj.

Upravno vijeće će s kandidatima obaviti intervju na kojem će prezentirati program rada i utvrditi ciljevi i motivacija za rad. O načinu i vremenu intervjua, kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem najranije 5 (pet) dana prije. Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici POU u Pazinu https://ckopazin.hr/ u odjeljku dokumenti nalazi se dokumentacija (programska i financijska) koja kandidatima/kandidatkinjama može poslužiti u pripremi četverogodišnjeg programa rada.

Prijava na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od trideset (30) dana od objave Natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Ustanove, neposredno u upravu POU u redovnom radnom vremenu od 8,00 do 10,00 sati ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Pučko otvoreno učilište u Pazinu, p.p. 36, Šetalište Pazinske gimnazije 1, 52000 Pazin, s naznakom na omotu: „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvaraj“.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata/kandidatkinja ne bude izabran, javni natječaj će se ponoviti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidatima/kandidatkinjama koji/e nisu imenovani/e na radno mjesto ravnatelja/ravnateljice, priložena dokumentacija će biti vraćena preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu navedenu u prijavi na natječaj.           

KLASA: 112-01/23-01/06

URBROJ: 2163-43-2/1-23-2

Pazin, 15. prosinca 2023.

 

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu

Predsjednica Upravnog vijeća

Irena Boljunčić

Skip to content