Objavljen oglas za radno mjesto voditelj/voditeljica računovodstva Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu

Na temelju članka 39. Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu (“Službene novine Grada Pazina“ broj 14/95., 3/98., 13/08., 6/09. – pročišćeni tekst, 23/09., 28/14., 18/16., 18/16. – pročišćeni tekst i 21/22.), Pučko otvoreno učilište u Pazinu, Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 1, objavljuje OGLAS za radno mjesto VODITELJ RAČUNOVODSTVA – na neodređeno (uz probni rad od šest mjeseci), puno radno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

UVJETI:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja
  • najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
  • poznavanje rada na računalu, posebno financijsko računovodstvenih programa

Uz pismenu prijavu treba obvezno priložiti:

  • životopis
  • domovnica
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
  • presliku radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o radnom iskustvu
  • dokaz o najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca i dr.)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Kandidat izabran po oglasu dužan je nakon izbora, a prije sklapanja ugovora o radu dostaviti izvornike traženih dokumenata.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim traženim prilozima i ispunjavaju uvjete iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor (intervju). Poziv za razgovor bit će upućen putem dostavljenog e-maila kandidata.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci kandidata (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresa elektroničke pošte) te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i motivacija za rad na radnom mjestu.

Kandidat prijavom na oglas daje svoju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima i ispravama za potrebe provedbe ovog oglasa.

Pučko otvoreno učilište u Pazinu zadržava pravo poništiti oglas ili ne izabrati ijednog kandidata bez navođenja razloga poništenja.

Na oglas se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, mora se u prijavi na Oglas pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na Oglas dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. tog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na Oglas dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na Oglas dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.) uz prijavu na Oglas dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/civilni_stradalnici.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave kao i osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na ovaj oglas.

Prijava na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 15 (petnaest) dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici POU u Pazinu (ckopazin.hr).

Prijava se predaje u zatvorenoj omotnici neposredno u upravu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, u redovnom radnom vremenu ili preporučenom poštom na adresu: Pučko otvoreno učilište u Pazinu, p.p. 36, Šetalište Pazinske gimnazije 1, 52000 Pazin, s naznakom na omotu: »Za oglas za voditelja računovodstva«.

Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ako se na raspisani oglas nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, oglas će se ponoviti.

Opis poslova nalazi se na mrežnoj stranici Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu: https://ckopazin.hr/wp-content/uploads/Pravilnik-o-unutarnjem-ustrojstvu-i-nacinu-rada-POU-Pazin-I.-izmjena.pdf

Oglas će biti objavljen 19. prosinca 2023. godine i traje do 2. siječnja 2024. godine.

KLASA: 112-01/23-01/05

URBROJ: 2163-43-2/1-23-2

Pazin, 15. prosinca 2023.

 

                                                                      Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu

                                                                      Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                      Irena Boljunčić

Skip to content